Enviro otázkyObaly a odpady

Základné pojmy

Publikované 06.11.2017 v 15:14 v kategórii Základné pojmy, prečítané: 26x

Vyhradený výrobok : výrobok patriaci do skupiny výrobkov upravenej v druhom až treťom oddiele tejto časti zákona, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu.
Výrobca vyhradeného výrobku : sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík, výrobca neobalového výrobku
Rozšírená zodpovednosť výrobcu : je súhrn povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku, ustanovených  v tejto časti zákona alebo v osobitnom predpise, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku...atď.
Výrobca vyhradeného výrobku je povinný
1. zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov
2. ustanoviť splnomocneného zástupcu v súlade s odsekmi 18 až 20, ak je výrobcom vyhradeného výrobku uvedeným v odseku 18,
3. zabezpečiť materiálové zloženie vyhradeného výrobku, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, pokiaľ mu táto povinnosť z nej vyplýva,
4. plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona,
5. zabezpečiť plnenie cieľov ustanovených v prílohe č.3
6. zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedenom v osobitnom oddiele tejto časti zákona,
7. zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd  odpadu, ustanovených v prílohe č.3,
8. viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje,
9. plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným použivateľom vyhradeného výrobku v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona a ustanoveným spôsobom
10. vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel  v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, na základe údajov, ktoré zverejní MŽP SR na svojom webovom sídle najneskôr do 15.júla,
11. zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunalného odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu, ustanovenia písmen e/ a g/ týmto nie sú dotknuté.

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?